Kto powinien zapłacić za osuszenie piwnicy po zalaniu?

Osuszanie piwnic po zalaniu

Zalanie piwnicy często stanowi kość niezgody pomiędzy właścicielami lub zarządcami budynku a lokatorami. Podstawowym pytaniem jest wówczas to, kto odpowiada za zalanie piwnic i kto ponosi odpowiedzialność za opłacenie usługi ich osuszania? Kto odpowiada za usuwanie szkód, gdy powstały one z przyczyn losowych i ile kosztuje taka usługa?

Najczęstsze przyczyny zalanych piwnic

Najczęstsze powody, dla których piwnica ulega zalaniu, obejmować mogą przyczyny, takie jak brak izolacji wodochronnej na fundamentach, brak zabezpieczeń przed przedostawaniem się wody do środka, zły stan techniczny budynku, topnienie śniegu, lub też usytuowanie budynku w miejscu szczególnie narażonym na podtopienie.

Do zalań dochodzi najczęściej w budynkach kilkudziesięcioletnich, gdzie instalacje są przestarzałe i już od dawna nie spełniają określonych obecnie wymogów, a przy tym w wyniku naturalnego zużycia, nie chronią budynku przed zalaniem w wystarczająco efektywny sposób. Inne powody obejmują błędy konstrukcyjne, uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwie przeprowadzonych prac remontowych czy też brak spadków posadzki do wpustów ściekowych.

Kto odpowiada za właściwy stan techniczny budynku?

Liczne przepisy prawne, w tym m.in. art. 62 Prawa Budowlanego, nakłada na właścicieli i zarządców budynku obowiązek przeprowadzania kontroli stanu technicznego, obejmującej m.in. skontrolowanie:

„elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu” (art. 62, ust. 1).”

Kontrola taka powinna zostać przeprowadzona raz do roku.

Warto powołać się też na kilka innych przepisów, w tym na art. 66 Prawa Budowlanego, który wyraźnie określa, że w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców nieruchomości, złego stanu technicznego budynku, a nawet przyczyniania się do oszpecania otoczenia, organ nadzoru budowlanego nakłada obowiązek usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Co prawda, przepis ten nie stanowi jasno, kto wówczas odpowiada za usuwanie wykazanych nieprawidłowości, lecz tutaj z pomocą przychodzą art. 5 i 61. W artykule 61 zaznaczone jest, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są zobowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektu zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5. Oznacza to, że są oni zobowiązani zapewnić godziwe warunki użytkowe m.in. w zakresie usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, utrzymania prawidłowego stanu technicznego, czy też odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej.

Co robić, gdy do zalania piwnicy doszło z przyczyn losowych?

Istnieje wiele kwestii, które mogą podlegać kontroli zarządców i właścicieli, lecz niestety, do tych czynników nie możemy zaliczyć pogody. Czy jest to jednak wystarczającym argumentem do uchylania się od odpowiedzialności?

Na szczęście okazuje się, że nie. Tutaj jeszcze raz powołujemy się na art. 61. Prawa Budowlanego, którego treść stanowi, że to na właścicielach i zarządcach obiektu ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w razie pojawienia się czynników związanych z działaniem sił natury, co obejmuje m.in. intensywne opady atmosferyczne, powodzie, zjawiska lodowe na zbiornikach wodnych, rzekach i morzu, które doprowadzają do uszkodzenia obiektu lub stwarzając ryzyko takiego uszkodzenia, narażając tym samym życie i zdrowie jego mieszkańców, a także prowadząc do zniszczenia mienia lub wywołania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Osuszanie piwnic po zalaniu

Jeśli poszukujesz specjalistów, którzy wykonają dla Ciebie osuszanie piwnic po zalaniu, skontaktuj się z firmą Vector z Łodzi

Jaki jest koszt osuszanie piwnicy?

Prawo dopuszcza zaangażowanie jednostek policji i straży pożarnej do pomocy w akcji osuszania piwnicy, lecz oprócz samego wypompowania nadmiaru wilgoci i usunięcia z niej wszelkich sprzętów, które mogłyby ulec zniszczeniu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego sprzętu osuszającego ściany i podłogi, zapobiegając w ten sposób zawilgotnieniu pomieszczeń. Niedopełnienie tych czynności może skutkować rozwojem niebezpiecznych dla zdrowia grzybów i pleśni. Co więcej, jeśli do zalania piwnicy doszło np. w wyniku awarii kanalizacyjnej, konieczna będzie również dezynfekcja, by piwnica nie stała się siedliskiem chorób. Są to już jednak usługi, w których pomóc może tylko wykwalifikowana firma sprzątająca.

A jaki może być koszt osuszania piwnicy? Wiele zależy od wielkości powstałych szkód, metrażu piwnicy, a także od tego, jaki zakres prac będzie potrzebny. Z usług firmy można skorzystać w zakresie usunięcia i utylizacji zniszczonych sprzętów, osuszania piwnicy, czy też dezynfekcji po zakończonym osuszaniu.